windows 下面拉取远端所有的分支到本地

git branch -r | grep -v '\->' | while read remote; do git branch --track "${remote#origin/}" "$remote"; done
git fetch --all
git pull --all

windows 下推送本地所有分支到远端

git push --all origin

推送标签到远程仓库

git push并不会把tag标签传送到远端服务器上,只有通过显式命令才能分享标签到远端仓库。
1.push单个tag,命令格式为:git push origin [tagname]
例如:
git push origin v1.0 #将本地v1.0的tag推送到远端服务器
2.push所有tag,命令格式为:git push [origin] --tags
例如:
git push --tags
或
git push origin --tags